Information
Infogruppen har hand om all internkommunikation inom kåren. Typiska aktiviteter för infogruppen är att underhålla och utveckla kårens hemsida på Internet, sköta maillistor och diskussionsforum, ta fram ett regelbundet informationsblad/kårtidning, skapa en introduktions- pärm för alla nya ledare i kåren, etc. Informationsgruppen hjälper avdelningsledarna med kommunikationen av avdelningens program

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin